[ Tillbaka till huvudsidan ]     [ Namnsdagar ]     [ Crossword! ]
[ Korsordsord ]     [ Ordjakt ]     [ Anagram ]     [ Baklängesord ]     [ Palindrom ]     [ Omkast ]

Här visas ord som när man läser dem baklänges bildar andra korrekta ord.

Totalt antal hittade ord: 508 av totalt 97410 ord i databasen.

Sorterade efter
ordens längd:
ah <---> ha
aj <---> ja
al <---> la
as <---> sa
av <---> va
de <---> Ed
di <---> id
Ed <---> de
el <---> le
ha <---> ah
hå <---> åh
hö <---> öh
id <---> di
in <---> ni
ip <---> pi
ja <---> aj
jo <---> oj
ju <---> uj
ko <---> ok
la <---> al
le <---> el
mo <---> om
mö <---> öm
ni <---> in
nå <---> ån
nä <---> än
oj <---> jo
ok <---> ko
om <---> mo
os <---> so
pi <---> ip
rå <---> år
sa <---> as
so <---> os
så <---> Ås
tu <---> ut
tå <---> åt
uj <---> ju
ut <---> tu
va <---> av
åh <---> hå
ån <---> nå
år <---> rå
Ås <---> så
åt <---> tå
än <---> nä
öh <---> hö
öm <---> mö
Ali <---> ila
ave <---> Eva
avi <---> Iva
Bor <---> Rob
buk <---> kub
dar <---> rad
del <---> led
dem <---> med
den <---> ned
det <---> Ted
din <---> nid
dit <---> tid
dog <---> god
dok <---> kod
dom <---> mod
don <---> nod
dug <---> gud
dyr <---> Ryd
dys <---> syd
dån <---> nåd
där <---> räd
dög <---> göd
dör <---> röd
eks <---> ske
ert <---> tre
Eva <---> ave
föl <---> Löf
gal <---> lag
gav <---> vag
gen <---> neg
ges <---> seg
get <---> teg
giv <---> vig
gnu <---> ung
god <---> dog
gol <---> log
gud <---> dug
går <---> råg
gås <---> såg
göd <---> dög
gös <---> sög
ila <---> Ali
itu <---> uti
Iva <---> avi
jak <---> Kaj
jam <---> Maj
Kaj <---> jak
kam <---> mak
kar <---> rak
kas <---> sak
kav <---> vak
kel <---> lek
Kil <---> lik
kis <---> sik
kiv <---> vik
kod <---> dok
kol <---> lok
kub <---> buk
kår <---> råk
köl <---> lök
kör <---> rök
lag <---> gal
lat <---> tal
lav <---> val
led <---> del
lek <---> kel
lik <---> Kil
lim <---> mil
lin <---> nil
lip <---> pil
Lis <---> sil
log <---> gol
lok <---> kol
lom <---> mol
Los <---> sol
lys <---> syl
lån <---> nål
låt <---> tål
lär <---> räl
läs <---> säl
Löf <---> föl
lök <---> köl
löp <---> pöl
lös <---> söl
Maj <---> jam
mak <---> kam
mas <---> Sam
mat <---> tam
med <---> dem
mer <---> rem
mil <---> lim
mod <---> dom
mol <---> lom
mor <---> rom
mos <---> som
mot <---> Tom
mur <---> rum
mår <---> råm
nav <---> van
ned <---> den
neg <---> gen
ner <---> ren
nid <---> din
nil <---> lin
nod <---> don
nor <---> ron
nos <---> son
not <---> ton
nys <---> syn
nåd <---> dån
nål <---> lån
når <---> rån
nås <---> sån
nåt <---> tån
ort <---> tro
par <---> rap
Per <---> rep
pil <---> lip
por <---> rop
pöl <---> löp
rad <---> dar
rak <---> kar
rap <---> par
rav <---> var
rem <---> mer
ren <---> ner
rep <---> Per
res <---> ser
ris <---> sir
Rob <---> Bor
rom <---> mor
ron <---> nor
rop <---> por
rot <---> Tor
rum <---> mur
rus <---> sur
Rut <---> tur
Ryd <---> dyr
råg <---> går
råk <---> kår
råm <---> mår
rån <---> når
räd <---> där
räl <---> lär
rät <---> tär
röd <---> dör
rök <---> kör
sak <---> kas
Sam <---> mas
sav <---> vas
seg <---> ges
ser <---> res
Set <---> tes
sik <---> kis
sil <---> Lis
sir <---> ris
Siv <---> vis
ske <---> eks
sol <---> Los
som <---> mos
son <---> nos
stå <---> åts
sur <---> rus
syd <---> dys
syl <---> lys
syn <---> nys
såg <---> gås
sån <---> nås
säl <---> läs
sög <---> gös
söl <---> lös
söt <---> tös
tal <---> lat
tam <---> mat
Ted <---> det
teg <---> get
tes <---> Set
tid <---> dit
Tom <---> mot
ton <---> not
Tor <---> rot
tre <---> ert
tro <---> ort
trä <---> ärt
tur <---> Rut
tål <---> låt
tån <---> nåt
tär <---> rät
tös <---> söt
ung <---> gnu
uti <---> itu
vag <---> gav
vak <---> kav
val <---> lav
van <---> nav
var <---> rav
vas <---> sav
vig <---> giv
vik <---> kiv
vis <---> Siv
åts <---> stå
ärt <---> trä
Abbe <---> Ebba
adel <---> leda
adla <---> Alda
agas <---> Saga
agat <---> taga
ajaj <---> jaja
Alda <---> adla
alle <---> Ella
Alva <---> avla
amok <---> koma
anad <---> dana
anal <---> Lana
ande <---> Edna
ange <---> egna
anis <---> sina
anod <---> dona
apor <---> ropa
arab <---> Bara
arom <---> Mora
Aron <---> Nora
asar <---> rasa
asyl <---> lysa
atom <---> mota
avel <---> leva
avig <---> giva
avla <---> Alva
Bara <---> arab
brev <---> verb
dana <---> anad
dart <---> trad
dens <---> sned
dito <---> otid
dona <---> anod
drag <---> gard
Ebba <---> Abbe
eder <---> rede
Edna <---> ande
egal <---> Lage
egna <---> ange
Ella <---> alle
Elly <---> ylle
evig <---> give
fals <---> slaf
flor <---> Rolf
flyg <---> gylf
from <---> morf
frus <---> surf
gard <---> drag
gavs <---> svag
gets <---> steg
giva <---> avig
give <---> evig
gram <---> Marg
grav <---> varg
gylf <---> flyg
göms <---> smög
Iris <---> Siri
jaja <---> ajaj
kilo <---> olik
klot <---> tolk
knas <---> sank
knip <---> pink
kniv <---> vink
kojs <---> sjok
koma <---> amok
kork <---> krok
kram <---> Mark
krok <---> kork
krut <---> turk
kräm <---> märk
kräv <---> värk
kuts <---> stuk
kärv <---> vräk
Lage <---> egal
Lana <---> anal
leda <---> adel
leva <---> avel
Lits <---> stil
lots <---> stol
lysa <---> asyl
lärt <---> träl
Marg <---> gram
Mark <---> kram
Mats <---> stam
Mora <---> arom
morf <---> from
mota <---> atom
märk <---> kräm
mäts <---> stäm
naiv <---> vian
Nora <---> Aron
närt <---> trän
olik <---> kilo
otid <---> dito
pink <---> knip
port <---> trop
puls <---> slup
päls <---> släp
raps <---> spar
rasa <---> asar
rast <---> tsar
rede <---> eder
Rolf <---> flor
ropa <---> apor
Saga <---> agas
sank <---> knas
sats <---> stas
sina <---> anis
Siri <---> Iris
sjok <---> kojs
skev <---> veks
slaf <---> fals
slav <---> vals
slup <---> puls
släp <---> päls
smög <---> göms
sned <---> dens
snäv <---> väns
sort <---> tros
spar <---> raps
stam <---> Mats
stas <---> sats
steg <---> gets
stil <---> Lits
stol <---> lots
stuk <---> kuts
stäm <---> mäts
surf <---> frus
svag <---> gavs
taga <---> agat
tajt <---> tjat
tjat <---> tajt
tolk <---> klot
trad <---> dart
trav <---> vart
trop <---> port
tros <---> sort
träl <---> lärt
trän <---> närt
tsar <---> rast
turk <---> krut
vals <---> slav
varg <---> grav
vart <---> trav
veks <---> skev
verb <---> brev
vian <---> naiv
vink <---> kniv
vräk <---> kärv
väns <---> snäv
värk <---> kräv
ylle <---> Elly
Adils <---> slida
Adolf <---> Floda
alger <---> regla
Almar <---> ramla
anger <---> regna
anges <---> segna
anlag <---> galna
annan <---> Nanna
Annas <---> Sanna
Assam <---> massa
atlas <---> salta
attan <---> natta
avart <---> trava
avlas <---> salva
dager <---> regad
Edane <---> enade
enade <---> Edane
Floda <---> Adolf
galna <---> anlag
Kirks <---> skrik
knark <---> krank
krank <---> knark
krats <---> stark
köket <---> tekök
Lager <---> regal
ledas <---> sadel
ledes <---> sedel
legat <---> tagel
lekar <---> Rakel
massa <---> Assam
moden <---> nedom
Nanna <---> annan
natta <---> attan
natur <---> rutan
nedom <---> moden
nekar <---> raken
nekas <---> saken
neråt <---> tåren
odlas <---> saldo
Paris <---> sirap
Rakel <---> lekar
raken <---> nekar
ramla <---> Almar
regad <---> dager
regal <---> Lager
regla <---> alger
regna <---> anger
retur <---> ruter
ritas <---> satir
rutan <---> natur
ruter <---> retur
rörts <---> strör
sadel <---> ledas
saken <---> nekas
saldo <---> odlas
saliv <---> vilas
salta <---> atlas
salva <---> avlas
Sanna <---> Annas
satir <---> ritas
sedel <---> ledes
segna <---> anges
sirap <---> Paris
skrik <---> Kirks
slida <---> Adils
smart <---> trams
snart <---> trans
snits <---> stins
snärt <---> träns
stark <---> krats
stins <---> snits
stort <---> trots
strör <---> rörts
tagel <---> legat
tekök <---> köket
trams <---> smart
trans <---> snart
trava <---> avart
trots <---> stort
träns <---> snärt
tåren <---> neråt
vilas <---> saliv
ammats <---> stamma
anropa <---> aporna
aporna <---> anropa
attans <---> snatta
Dallas <---> sallad
dalmas <---> samlad
nekats <---> staken
radier <---> Reidar
raggat <---> taggar
raknar <---> rankar
rankar <---> raknar
Reidar <---> radier
saknat <---> tankas
sallad <---> Dallas
samlad <---> dalmas
sinnet <---> tennis
snatta <---> attans
staken <---> nekats
stamma <---> ammats
taggar <---> raggat
tankas <---> saknat
tennis <---> sinnet
termit <---> timret
timret <---> termit
     Sorterade i strikt
bokstavsordning:
Abbe <---> Ebba
adel <---> leda
Adils <---> slida
adla <---> Alda
Adolf <---> Floda
agas <---> Saga
agat <---> taga
ah <---> ha
aj <---> ja
ajaj <---> jaja
al <---> la
Alda <---> adla
alger <---> regla
Ali <---> ila
alle <---> Ella
Almar <---> ramla
Alva <---> avla
ammats <---> stamma
amok <---> koma
anad <---> dana
anal <---> Lana
ande <---> Edna
ange <---> egna
anger <---> regna
anges <---> segna
anis <---> sina
anlag <---> galna
annan <---> Nanna
Annas <---> Sanna
anod <---> dona
anropa <---> aporna
apor <---> ropa
aporna <---> anropa
arab <---> Bara
arom <---> Mora
Aron <---> Nora
as <---> sa
asar <---> rasa
Assam <---> massa
asyl <---> lysa
atlas <---> salta
atom <---> mota
attan <---> natta
attans <---> snatta
av <---> va
avart <---> trava
ave <---> Eva
avel <---> leva
avi <---> Iva
avig <---> giva
avla <---> Alva
avlas <---> salva
Bara <---> arab
Bor <---> Rob
brev <---> verb
buk <---> kub
dager <---> regad
Dallas <---> sallad
dalmas <---> samlad
dana <---> anad
dar <---> rad
dart <---> trad
de <---> Ed
del <---> led
dem <---> med
den <---> ned
dens <---> sned
det <---> Ted
di <---> id
din <---> nid
dit <---> tid
dito <---> otid
dog <---> god
dok <---> kod
dom <---> mod
don <---> nod
dona <---> anod
drag <---> gard
dug <---> gud
dyr <---> Ryd
dys <---> syd
dån <---> nåd
där <---> räd
dög <---> göd
dör <---> röd
Ebba <---> Abbe
Ed <---> de
Edane <---> enade
eder <---> rede
Edna <---> ande
egal <---> Lage
egna <---> ange
eks <---> ske
el <---> le
Ella <---> alle
Elly <---> ylle
enade <---> Edane
ert <---> tre
Eva <---> ave
evig <---> give
fals <---> slaf
Floda <---> Adolf
flor <---> Rolf
flyg <---> gylf
from <---> morf
frus <---> surf
föl <---> Löf
gal <---> lag
galna <---> anlag
gard <---> drag
gav <---> vag
gavs <---> svag
gen <---> neg
ges <---> seg
get <---> teg
gets <---> steg
giv <---> vig
giva <---> avig
give <---> evig
gnu <---> ung
god <---> dog
gol <---> log
gram <---> Marg
grav <---> varg
gud <---> dug
gylf <---> flyg
går <---> råg
gås <---> såg
göd <---> dög
göms <---> smög
gös <---> sög
ha <---> ah
hå <---> åh
hö <---> öh
id <---> di
ila <---> Ali
in <---> ni
ip <---> pi
Iris <---> Siri
itu <---> uti
Iva <---> avi
ja <---> aj
jaja <---> ajaj
jak <---> Kaj
jam <---> Maj
jo <---> oj
ju <---> uj
Kaj <---> jak
kam <---> mak
kar <---> rak
kas <---> sak
kav <---> vak
kel <---> lek
Kil <---> lik
kilo <---> olik
Kirks <---> skrik
kis <---> sik
kiv <---> vik
klot <---> tolk
knark <---> krank
knas <---> sank
knip <---> pink
kniv <---> vink
ko <---> ok
kod <---> dok
kojs <---> sjok
kol <---> lok
koma <---> amok
kork <---> krok
kram <---> Mark
krank <---> knark
krats <---> stark
krok <---> kork
krut <---> turk
kräm <---> märk
kräv <---> värk
kub <---> buk
kuts <---> stuk
kår <---> råk
kärv <---> vräk
köket <---> tekök
köl <---> lök
kör <---> rök
la <---> al
lag <---> gal
Lage <---> egal
Lager <---> regal
Lana <---> anal
lat <---> tal
lav <---> val
le <---> el
led <---> del
leda <---> adel
ledas <---> sadel
ledes <---> sedel
legat <---> tagel
lek <---> kel
lekar <---> Rakel
leva <---> avel
lik <---> Kil
lim <---> mil
lin <---> nil
lip <---> pil
Lis <---> sil
Lits <---> stil
log <---> gol
lok <---> kol
lom <---> mol
Los <---> sol
lots <---> stol
lys <---> syl
lysa <---> asyl
lån <---> nål
lär <---> räl
lärt <---> träl
läs <---> säl
låt <---> tål
Löf <---> föl
lök <---> köl
löp <---> pöl
lös <---> söl
Maj <---> jam
mak <---> kam
Marg <---> gram
Mark <---> kram
mas <---> Sam
massa <---> Assam
mat <---> tam
Mats <---> stam
med <---> dem
mer <---> rem
mil <---> lim
mo <---> om
mod <---> dom
moden <---> nedom
mol <---> lom
mor <---> rom
Mora <---> arom
morf <---> from
mos <---> som
mot <---> Tom
mota <---> atom
mur <---> rum
mår <---> råm
märk <---> kräm
mäts <---> stäm
mö <---> öm
naiv <---> vian
Nanna <---> annan
natta <---> attan
natur <---> rutan
nav <---> van
ned <---> den
nedom <---> moden
neg <---> gen
nekar <---> raken
nekas <---> saken
nekats <---> staken
ner <---> ren
neråt <---> tåren
ni <---> in
nid <---> din
nil <---> lin
nod <---> don
nor <---> ron
Nora <---> Aron
nos <---> son
not <---> ton
nys <---> syn
nå <---> ån
nä <---> än
nåd <---> dån
nål <---> lån
når <---> rån
närt <---> trän
nås <---> sån
nåt <---> tån
odlas <---> saldo
oj <---> jo
ok <---> ko
olik <---> kilo
om <---> mo
ort <---> tro
os <---> so
otid <---> dito
par <---> rap
Paris <---> sirap
Per <---> rep
pi <---> ip
pil <---> lip
pink <---> knip
por <---> rop
port <---> trop
puls <---> slup
päls <---> släp
pöl <---> löp
rad <---> dar
radier <---> Reidar
raggat <---> taggar
rak <---> kar
Rakel <---> lekar
raken <---> nekar
raknar <---> rankar
ramla <---> Almar
rankar <---> raknar
rap <---> par
raps <---> spar
rasa <---> asar
rast <---> tsar
rav <---> var
rede <---> eder
regad <---> dager
regal <---> Lager
regla <---> alger
regna <---> anger
Reidar <---> radier
rem <---> mer
ren <---> ner
rep <---> Per
res <---> ser
retur <---> ruter
ris <---> sir
ritas <---> satir
Rob <---> Bor
Rolf <---> flor
rom <---> mor
ron <---> nor
rop <---> por
ropa <---> apor
rot <---> Tor
rum <---> mur
rus <---> sur
Rut <---> tur
rutan <---> natur
ruter <---> retur
Ryd <---> dyr
rå <---> år
räd <---> där
råg <---> går
råk <---> kår
räl <---> lär
råm <---> mår
rån <---> når
rät <---> tär
röd <---> dör
rök <---> kör
rörts <---> strör
sa <---> as
sadel <---> ledas
Saga <---> agas
sak <---> kas
saken <---> nekas
saknat <---> tankas
saldo <---> odlas
saliv <---> vilas
sallad <---> Dallas
salta <---> atlas
salva <---> avlas
Sam <---> mas
samlad <---> dalmas
sank <---> knas
Sanna <---> Annas
satir <---> ritas
sats <---> stas
sav <---> vas
sedel <---> ledes
seg <---> ges
segna <---> anges
ser <---> res
Set <---> tes
sik <---> kis
sil <---> Lis
sina <---> anis
sinnet <---> tennis
sir <---> ris
sirap <---> Paris
Siri <---> Iris
Siv <---> vis
sjok <---> kojs
ske <---> eks
skev <---> veks
skrik <---> Kirks
slaf <---> fals
slav <---> vals
slida <---> Adils
slup <---> puls
släp <---> päls
smart <---> trams
smög <---> göms
snart <---> trans
snatta <---> attans
sned <---> dens
snits <---> stins
snärt <---> träns
snäv <---> väns
so <---> os
sol <---> Los
som <---> mos
son <---> nos
sort <---> tros
spar <---> raps
staken <---> nekats
stam <---> Mats
stamma <---> ammats
stark <---> krats
stas <---> sats
steg <---> gets
stil <---> Lits
stins <---> snits
stol <---> lots
stort <---> trots
strör <---> rörts
stuk <---> kuts
stå <---> åts
stäm <---> mäts
sur <---> rus
surf <---> frus
svag <---> gavs
syd <---> dys
syl <---> lys
syn <---> nys
så <---> Ås
såg <---> gås
säl <---> läs
sån <---> nås
sög <---> gös
söl <---> lös
söt <---> tös
taga <---> agat
tagel <---> legat
taggar <---> raggat
tajt <---> tjat
tal <---> lat
tam <---> mat
tankas <---> saknat
Ted <---> det
teg <---> get
tekök <---> köket
tennis <---> sinnet
termit <---> timret
tes <---> Set
tid <---> dit
timret <---> termit
tjat <---> tajt
tolk <---> klot
Tom <---> mot
ton <---> not
Tor <---> rot
trad <---> dart
trams <---> smart
trans <---> snart
trav <---> vart
trava <---> avart
tre <---> ert
tro <---> ort
trop <---> port
tros <---> sort
trots <---> stort
trä <---> ärt
träl <---> lärt
trän <---> närt
träns <---> snärt
tsar <---> rast
tu <---> ut
tur <---> Rut
turk <---> krut
tå <---> åt
tål <---> låt
tån <---> nåt
tär <---> rät
tåren <---> neråt
tös <---> söt
uj <---> ju
ung <---> gnu
ut <---> tu
uti <---> itu
va <---> av
vag <---> gav
vak <---> kav
val <---> lav
vals <---> slav
van <---> nav
var <---> rav
varg <---> grav
vart <---> trav
vas <---> sav
veks <---> skev
verb <---> brev
vian <---> naiv
vig <---> giv
vik <---> kiv
vilas <---> saliv
vink <---> kniv
vis <---> Siv
vräk <---> kärv
väns <---> snäv
värk <---> kräv
ylle <---> Elly
åh <---> hå
ån <---> nå
år <---> rå
åt <---> tå
åts <---> stå
Ås <---> så
än <---> nä
ärt <---> trä
öh <---> hö
öm <---> mö

1 sidträffar     Version: 1.0 021124